CHỌN SỐ CÂU HỎI CHO BÀI THI

Số câu mặc định là 65 theo chuẩn của AWS SAA-03.

Bạn có thể chọn tối thiểu 1 câu và tối đa 130 câu.